Ang mga tungkulin ng pamilya sa pagpapanatili ng kalinisan ng tubig

Ang mga tungkulin ng pamilya sa pagpapanatili ng kalinisan ng tubig

© Jensen DG. Mañebog

Ang pamilya ay may mahalagang tungkulin sa pagpapanatili ng kalinisan ng tubig. Narito ang ilan sa mga tungkulin na maaaring isakatuparan ng pamilya:

1. Maayos na Pagtatapon ng Basura (Proper Waste Disposal)

Upang maiwasan ang polusyon maging sa tubig, tiyakin na ang mga basura ay inaayos nang wastong paraan at nakokolekta. Ihiwalay ang mga nabubulok, hindi nabubulok, at mapanganib na mga kemikal para sa tamang pag-dispose. Dapat itapon ang basura sa tamang basurahan o recycling bins at iwasang makontamina nito ang anomang daluyan ng tubig.

2. Regular na paglilinis ng water storage containers

Kung may mga imbakan ng tubig sa bahay, tulad ng mga palanggana, timba, o tangke, mahalagang panatilihing malinis at ligtas ang mga ito. Dapat itong regular na linisin upang maiwasan ang pagdami ng mga mikrobyo at iba pang contaminants.

3. Reparasyon ng mga sirang daluyan ng tubig

Kapag may mga sirang tubo, gripo, o iba pang mga daluyan ng tubig sa bahay, mahalagang agad itong maayos upang maiwasan ang pag-aaksaya ng tubig at pagkakaroon ng maruming tubig.

4. Pangangasiwa ng mga Septic System

Siguraduhin na ang mga septic system o poso negro sa tahanan ay maayos at hindi nagkakaroon ng pagkalas o leakage na maaaring makaapekto sa mga groundwater o iba pang mapagkukunan ng tubig.

5. Pag-iwas sa paggamit ng kemikal

Ang pamilya ay dapat maging maingat sa paggamit ng mga kemikal tulad ng mga panglinis ng bahay, pestisidyo, pampaganda, at iba pang mga kemikal na maaaring makapasok sa daluyan ng tubig. Dapat itapon nang maayos ang mga ito at huwag ibubuhos sa lababo o itatapon sa mga daanan ng tubig. Piliin ang mga environmentally-friendly at natural na mga produktong maaaring gamitin bilang mga alternatibo sa kemikal.

6. Responsableng Paggamit ng Fertilizers at Pesticides

Sa mga bahay na may mga halaman o tanim, gamitin ang mga pataba at pestisidyo nang maingat at ayon sa mga tagubilin ng mga eksperto. Huwag gamitin nang labis o sa paraan na magdudulot ng pagkatapon o pagdaloy ng kemikal sa mga mapagkukunan ng tubig.

7. Recycling ng mga Kemikal

Kung may mga kemikal na hindi na ginagamit o napaso (expired) na, kumonsulta sa mga lokal na tanggapan para sa tamang pagtatapon o recycling ng mga ito. Huwag itapon ang mga kemikal sa basurahan o ilog dahil makaaapekto ito sa kalidad ng tubig.

8. Pangangalaga sa mga likas na mapagkukunan ng tubig

Kung ang tahanan ay may malapit na likas na mapagkukunan ng tubig tulad ng ilog, lawa, sapa, o poso, mahalagang pangalagaan at protektahan ang mga ito. Dapat sundin ang mga regulasyon at mga alituntunin ng pamahalaan sa paggamit at pangangalaga ng mga likas na mapagkukunan ng tubig. Huwag magtapon ng basura, gaya ng dumi ng mga alagang hayop, sa anomang daanan ng tubig upang hindi ito makapagdulot ng polusyon sa tubig.

9. Konserbasyon ng Tubig

Ang pamilya ay dapat magkaroon ng kamalayan sa wastong paggamit ng tubig. Magpatupad ng mga simpleng hakbang tulad ng pagsasara ng shower habang nagsasabon o ng gripo habang nag-toothbrush o nag-aahit; paggamit ng mga low-flow showerheads o water-efficient appliances; at pag-ipon ng tubig ulan (rainwater harvesting system) para sa iba pang mga gamit. Gumamit ng tamang sukat ng tubig sa pagluluto, paglilinis ng bahay at mga kasangkapan, at paglilinis ng katawan.

10. Pagpapalaganap ng Kamalayan at Pakikiisa sa mga Programa sa Komunidad

Ang pamilya ay may responsibilidad na turuan ang bawat miyembro, lalo na ang mga bata, tungkol sa kahalagahan ng malinis na tubig. Maaari ding maging aktibo sa mga programa at kampanya ng lokal na pamahalaan o mga organisasyon na naglalayong pangalagaan ang kalinisan ng tubig sa komunidad. Ito ay maaaring paglahok sa clean-up drives, tulad ng paglilinis ng mga ilog at lawa.

Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kalinisan ng tubig, ang pamilya ay nakakatulong sa pangangalaga ng kapaligiran at sa pagprotekta sa kalusugan ng bawat miyembro. Ito ay nagpapakita ng pagiging responsable at ng pagmamalasakit ng pamilya sa mga likas na yaman gaya ng tubig.

For STUDENTS' ASSIGNMENT, use the COMMENT SECTION here:
Anyong Lupa at Tubig: Mga Tanyag sa Pilipinas

Sponsored Links