EsP (Values Education)

EsP (Values Education)

Candle in the Night: An Inspirational Lecture

GOOD INDIVIDUALS are like lighted candles in darkness.
 
The darker the night, the brighter they shine. Never do they make noise about their brightness nor lose the same by sharing it with others.
I remember one of my favorite mentors when I was in college. She is one of my motherly friends who keep on inspiring me in her little ways. Day in and day out, she teaches me the power of beauty, joy, peace and love in my personal life. Though she is from a prominent family in the province, her heart and mind know well the empathy for a poor and shy girl like me.

Mga Paraan ng Pagtangkilik ng Pamilya sa Mga Lokal na Produkto

Mga Paraan ng Pagtangkilik ng Pamilya sa Mga Lokal na Produkto

© by OurHappySchool.com

Sa panahon ngayon, mahalagang suportahan natin ang ating lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng pagtangkilik sa mga lokal na produkto. Ang pamilya ay may malaking papel sa pagpapalaganap ng adhikain na ito.

Narito ang ilang mga paraan kung paano natin maipapakita ang ating suporta sa mga lokal na produkto:

 

1. Pagbili ng mga Lokal na Produkto at Serbisyo

Mga Paraan ng Pasasalamat sa Diyos sa Mga Biyayang Natatanggap ng Pamilya

Mga Paraan ng Pasasalamat sa Diyos sa Mga Biyayang Natatanggap ng Pamilya

© by OurHappySchool.com

Mahalaga na magpasalamat sa Diyos sa mga biyayang patuloy na ibinibigay sa atin. Sa bawat araw, may mga bagong pagkakataon tayong magpasalamat para sa lahat ng ating tinatamasa. Ngunit paano nga ba natin maipapahayag ang ating pasasalamat sa Diyos?

Narito ang ilang mga paraan kung paano natin maaaring gawin ito:

1. Panalangin

Ang Mga Tungkulin ng Bawat Kasapi ng Pamilyang Kinabibilangan: Isang Gabay sa Pag-unawa at Pagkakaisa

Ang Mga Tungkulin ng Bawat Kasapi ng Pamilyang Kinabibilangan: Isang Gabay sa Pag-unawa at Pagkakaisa

© by OurHappySchool.com

Pagsasakilos ng mga wastong paraan ng pagsunod sa batas trapiko

Pagsasakilos ng mga wastong paraan ng pagsunod sa batas trapiko

© Jensen DG. Mañebog

Ang mga wastong paraan ng pagsunod sa batas trapiko ay maipakikita at maibubuhay sa pamamagitan ng mga sumusunod na paraan:

1. Pagsunod sa mga regulasyon at mga palatandaan sa kalsada

Isang mahalagang paraan ng pagsunod sa batas trapiko ay ang pagbibigay-pansin at pagsunod sa mga regulasyon tulad ng mga speed limit, traffic signals, pedestrian lanes, at iba pang mga palatandaan sa kalsada. Sa ganitong paraan, maipakikita natin ang pagpapahalaga sa mga batas trapiko.

Mga wastong paraan ng sariling pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal

Mga wastong paraan ng sariling pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal

© Jensen DG. Mañebog

Ang mga sumusunod ay halimbawa ng mga hakbang sa wastong paraan ng sariling pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal:

1. Paggamit muli (Reuse)

Kung maaari, isaalang-alang ang paggamit muli ng mga teknolohikal na kagamitan bago ito itapon. Ito ay kapag ang kagamitan ay nasa magandang kondisyon at maaaring magamit pa ng iba. Maari itong i-donate sa mga organisasyon o institusyon na tumatanggap ng mga donasyon ng mga lumang teknolohikal na kagamitan.

Ang mga kahalagahan ng Banal na Aklat, babasahin o katumbas nito

Ang mga kahalagahan ng Banal na Aklat, babasahin o katumbas nito

© Jensen DG. Mañebog

Narito ang ilan sa mga kahalagahan ng Banal na Aklat, mga babasahin, o mga katumbas nito sa sariling pananampalataya o paniniwala:

1. Patnubay at Tuntunin

Mga kahalagahan ng sariling pananampalataya

Mga kahalagahan ng sariling pananampalataya

© Jensen DG. Mañebog

Ang sariling pananampalataya ay may mga sumusunod na kahalagahan:

1. Gabay at Patnubay

Ang pananampalataya ay nagbibigay-daan sa isang tao na magkaroon ng direksiyon at patnubay sa kanyang buhay. Ito ay nagbibigay ng mga prinsipyo, leksiyong moral, at mga aral na nagtuturo ng tamang landas na dapat sundin. Sa pamamagitan ng sariling pananampalataya, natututuhan ng isang tao ang mga tamang desisyon at kilos na dapat niyang gawin gaya ng paglayo sa mga masasama.

Mga gawaing pag-iimpok

Mga gawaing pag-iimpok

© Jensen DG. Mañebog

Ang mga gawaing pag-iimpok na maaaring gawin ng isang nasa Baitang 5 na mag-aaral ay mga sumusunod:

1. Pagbabaon sa paaralan

Maaaring pagplanuhan ang pagbabaon ng mga healthy snacks mula sa bahay upang maiwasan ang pagbili ng mga mahal na pagkain sa tindahan ng paaralan.

2. Pag-iipon ng piso-pisong barya

Maaaring mag-ipon ng piso-pisong barya na natatanggap bilang sukli mula sa mga binibili. Ito ay maaaring isang paraan upang matutunan ang halaga ng pag-iipon.

3. Pag-a-alkansya

Mga Paraan ng Pangangalaga sa Sarili Habang Nararanasan ang mga Pagbabago sa Tulong ng Pamilya

Mga Paraan ng Pangangalaga sa Sarili Habang Nararanasan ang mga Pagbabago sa Tulong ng Pamilya

© Jensen DG. Mañebog

Ang pangangalaga sa sarili habang nararanasan ang mga pagbabago ay mahalaga para sa kabuoang pag-unlad at kaligtasan ng isang kabataan. Ang pamilya ay may malaking papel at maitutulong sa pagbuo at pagsasagawa ng mga paraan ng pangangalaga sa sarili. Narito ang ilang paraan kung paano maisasagawa ang pangangalaga sa sarili sa tulong ng pamilya:

1. Komunikasyon

Pages

Subscribe to RSS - EsP (Values Education)

Sponsored Links