AP (Social Studies)

AP (Social Studies)

10 Essential Strategies of an Effective Teacher

 
TEACHING IS ONE of the professions that can bring about something great if right ideas and beliefs are implemented in the classroom. In many cases, the true purpose of teaching is not actually to teach students how to memorize facts, or how to know all the correct answers. Instead, it is to lead students to understand and apply the concepts being presented.

10 Modern Ways to Express Filipino Nationalism

 
Nationalism is a devotion of love for one’s country. A country’s identity is seen through its culture, traditions, religions, beliefs, and even the unity or togetherness of the people in it.
 
The following are 10 modern ways to express Filipino nationalism:

Ang Dahilan, Dimensyon at Epekto Ng ng Globalisasyon

Importanteng ating nasusuri ang dahilan, dimensyon at epekto ng ng globalisasyon.
 
Sa mga mag-aaral, isa ito sa mga paksang tinatalakay sa araling Mga Kontemporaryong Isyu. Ang pagsusuri sa dahilan, dimensyon at epekto ng ng globalisasyon ay isang bago, subalit mahalagang paksa o isyu ng talakayan.
 

Epekto ng globalisasyon

Ayon sa lektura at pagtalakay ni Prof. Jensen DG. Mañebog, ang mga sumusunod ang ilan sa mga epekto ng globalisasyon:
 

Divorce in the Philippines: An Essay

The following essay on Divorce in the Philippines answers and discusses the following questions:
1. Are you in favor of divorce?  Please state your reasons.
2. Do you think divorce is morally permissible?
3. What will be its effects if divorce becomes legal in the Philippines?
4. What are the main causes of divorce, in your opinion?
5. What can married couples do to try to avoid a divorce?

Essay on Divorce

Political Dynasty sa Pilipinas: Ilang Bentaha at Positibong Epekto

Ang artikulong ito sa Mga Kontemporaryong Isyu ay tumutugon sa PAMANTAYAN SA PAGKATUTO na:
- Nasusuri ang sanhi at epekto ng political dynasties sa pagpapanatili ng malinis at matatag na pamahalaan
 

Sa isang online article ni Prof. Jensen DG. Mañebog, inilahad niya kapwa ang mga positibo at negatibong epekto ng political dynasty sa bansa.

Sa bahaging positibo ay ganito ang kaniyang inilista:

Mga Epekto Ng Pang-Aabuso Sa Buhay Ng Tao Sa Pamayanan At Bansa

© Marissa G. Eugenio

Anu-ano nga ba ang mga halimbawa ng masamang epekto ng pang-aabuso? Narito ang ilang kasagutan:

1. Ang mga inaabuso ay malimit na masaktan nang pisikal at magkaroon ng mga pasa. Ngunit mas malala sa pisikal na sugat ay ang emosyonal na pinsala sa kanila na kikimkimin nila nang matagal at may masamang epekto sa kanila.

Paglabag Sa Karapatang Pantao Sa Pamayanan, Bansa, At Daigdig: Pokus sa Pilipinas

Sa Pilipinas ay may mga sinasabing mga anyo ng paglabag sa karapatang pantao sa pamayanan at bansa--na maaaring laganap din sa daigdig.

Ang isang halimbawa nito ay ang diskriminasyon. Sa ganito, ang mga pangunahing karapatan ay maaaring ipagkait dahil sa relihiyon, etnisidad, lahi, o kasarian ng mga tao. Ang apartheid, na nagkakait ng mga karapatang pampulitika dahil sa lahi, ay isa sa mga matinding anyo ng diskriminasyon. Ang sistema ng apartheid sa South Africa ay nagtatag ng matinding racial segregation.

Mga Negatibong Epekto ng Migrasyon

Tumutukoy ang migrasyon sa paglipat ng isang tao o mga tao mula sa isang bansa, lokalidad, o tirahan tungo sa ibang dako upang doon manirahan o mamalagi. Ang kaisipang migrasyon ay karaniwang tumutukoy sa paglipat sa malayong dako, tulad sa ibang bayan, probinsiya, rehiyon, o bansa.

Narito ang ilang halimbawa ng mga epekto ng migrasyon sa aspektong panlipunan, pampulitika, at pangkabuhayan:

Mga Paghahanda sa Harap ng Kalamidad

Mahalaga sa mga Pilipino na natutukoy ang mga paghahanda na nararapat gawin sa harap ng mga kalamidad. Isa ito sa mga pamantayan sa pagkatuto na dapat matugunan ng mga estudyanteng kumukuha ng araling Mga Kontemporaryong Isyu sa Pilipinas (Baitang 10).

(Para sa MELC 1 ng Mga Kontemporaryong Isyu, basahin ang: Nasusuri ang kahalagahan ng pag-aaral ng Kontemporaryong Isyu)

Narito ang ilan sa mga mungkahing paghahanda sa harap ng kalamidad:

Ang Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) at ASEAN Economic Community (AEC)

Ang Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) at ASEAN Economic Community (AEC)
© 2014-present ni Jensen DG. Mañebog
 

Pages

Subscribe to RSS - AP (Social Studies)

Sponsored Links