Mga Personal na Salik sa Pagpili ng Kurso, Trabaho at Bokasyon: Isang Aktibidad

Mahalagang maunawaan na ang pagpili ng kurso, trabaho, at bokasyon ay nakabatay hindi lamang sa isang salik.
 
Nakapaloob sa pagpili ang ilang mga impluwensiya tulad ng indibidwal, kultural, panlipunan at pangkapaligiran. (Kaugnay: Natatalakay ang Kalagayan, Suliranin at Pagtugon sa Isyung Pangkapaligiran ng Pilipinas at MELC 4: Nasusuri ang kahalagahan ng kahandaan, disiplina at kooperasyon sa pagtugon ng mga hamong pangkapaligiran)
 
Ang kombinasyon at ugnayan ng mga impluwensiya sa pagpili ay natatangi sa bawat indibidwal.
 
Maraming kailangang ikonsidera, subalit hindi kailangang gawin mo itong mag-isa. May mga makakatulong sa mga paaralan upang magkaroon ng pagtatasa ng karera na gusto mong tahakin sa hinaharap.
 
Mahalagang isa-alang-alang ang nais ng magulang at ang kalooban ng Dios.

Layunin:

Ang gawaing ito ay naglalayon upang matukoy ng mga nagbibinata/nagdadalaga ang mga personal na salik na may epekto sa pagpili nila ng kurso, trabaho, at bokasyon.

Materyales:

Panulat (ballpen), papel o bond paper

Pamamaraan:

Suriing mabuti ang mga personal na salik sa ibabang talahanayan na pinaniniwalaang nakakaimpluwensiya sa pagpili ng karera. Lagyan ng grado ayon sa iyong opinyon. 1 bilang pinakamaimpluwensiya at 10 bilang pinakakonti ang impluwensiya sa iyong pagpili ng kurso.
 
Mga personal na salik na na makaiimpluwensiya sa pagpili ng kurso, trabaho o bokasyon
Grado ayon sa sariling pagtaya.
 
Pangarap o Pantasya noong Kabataan (Ang mga pangarap noong kabataan ay maaring magkaroon ng impluwensiya sa pagdedesisyon sa hinaharap)
 
 
 
Kultura (ang lahi at etnikong pinagmulan)
 
 
 
Kasarian (estereotipo ng bawat kasarian)
 
 
 
Mga Tungkulin sa buhay (Life roles)
 
 
 
Personalidad
 
 
 
Nakaraang mga Karanasan
 
 
 
Kasanayan, Abilidad, at Talento
 
 
 
Mga PInahahalagahan (Values)
 
 
 
Interes
 
 
 
Pisikal at Mental na Kakayahan
 
 
Talakayan/Pagbabahagi:
1. Mahirap bang graduhan ang mga personal na salik sa pagpili ng kurso?
2. Ano ang mga natutunan mo sa aktibidad nito?
 
© Marissa G. Eugenio/MyInfoBasket.com
 
Kaugnay:
 

Sponsored Links